Chi tiết câu hỏi

Cho tứ giác ABCD. Gọi M, N, P, Q theo thứ tự là trung điểm của AB, AC, DC, DB (như hình vẽ). Tìm điều kiện của tứ giác ABCD để MNPQ là hình vuông.

297

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 8