Chi tiết câu hỏi

Cho hình bình hành ABCD có AB = 2AD; $MA = MB;{\text{ }}NC = ND$; AN cắt MD tại E, CM cắt BN tại F (như hình vẽ). Tìm điều kiện của hình bình hành ABCD để tứ giác MENF là hình vuông.

370

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 8