Chi tiết câu hỏi

Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH, trung tuyến AM $(H,M \in BC)$; $AB = 12cm,{\text{ }}AM = 15cm.$ Tính tỉ số của diện tích tam giác ABH và diện tích tam giác ABC.

243

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 8