Chi tiết câu hỏi

Để đo khoảng cách giữa hai điểm A và M, trong đó điểm M không đi đến được, người ta tiến hành đo và tính khoảng cách như hình vẽ. Biết $AH = 10m,{\text{ }}AB = 20m,$ $AB \bot BM;\,\,BH \bot AM$. Tính AM.

164

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 8