Chi tiết câu hỏi

Phép tính nào dưới đây là đúng: 3 + 3 + 3 = 9; 2 + 3 + 3 = 7; 1 + 2 + 3 = 7; 2 + 3 + 4 = 8.

250

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 1