Chi tiết câu hỏi

Kết quả của phép tính 3 + 1 + 6 bằng kết quả của phép tính nào dưới đây?
4 + 6; 10 – 1; 3 + 6; 5 + 4.

279

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 1