Chi tiết câu hỏi

Kết quả của phép tính 3 + 7 lớn hơn kết quả của phép tính nào dưới đây?
4 + 5; 5 + 5; 1 + 9; 2 + 8.

253

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 1