Chi tiết câu hỏi

Phép tính nào dưới đây là đúng?
1 – 1 + 1 = 1; 2 – 1 + 1 = 1; 3 – 2 + 1 = 1; 4 – 3 + 1 = 1.

215

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 1