Chi tiết câu hỏi

Phép tính nào dưới đây có kết quả lớn nhất?
4 + 2 + 4; 2 + 4 + 2; 3 + 2 + 3; 2 + 3 + 2.

251

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 1