Chi tiết câu hỏi

Phép tính nào dưới đây có kết quả nhỏ nhất?
10 – 9 – 1; 7 – 6 + 1; 10 – 1 + 1; 5 – 2 – 1.

251

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 1