Chi tiết câu hỏi

Phép tính có kết quả bằng 10 là phép tính nào dưới đây?
10 – 2 + 2; 4 + 2 + 2; 10 – 3 + 2; 3 – 1 + 7.

232

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 1