Chi tiết câu hỏi

Phép tính có kết quả bằng 1 là phép tính nào dưới đây?
10 – 3 – 6; 10 – 4 – 2; 10 – 2 – 8; 10 – 3 – 5.

212

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 1