Chi tiết câu hỏi

Choose the best answer.
A: What … in the future?
B: I’ll be a teacher.
A. will you be
B. will be you
C. will you are
D. will are you

279

Lượt xem

Môn Tiếng Anh Lớp 5