Chi tiết câu hỏi

Which is different?
A. pony
B. orange
C. olive
D. ostrich

302

Lượt xem

Môn Tiếng Anh Lớp 5