Chi tiết câu hỏi

Hai số tự nhiên a và b (a < b) có tổng bẳng 40, biết rằng ƯCLN của chúng bằng 8. Tìm hai số đó.

123

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 6