Chi tiết câu hỏi

Tìm số tự nhiên x lớn nhất biết: $12\,\, \vdots \,\,x,\,\,90\,\, \vdots \,\,x,\,\,42\,\, \vdots \,\,x$.

125

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 6