Chi tiết câu hỏi

Tìm số tự nhiên a nhỏ nhất khác 0 thỏa mãn $a\,\, \vdots \,\,14$ và $a\,\, \vdots \,\,12$.

250

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 6