Chi tiết câu hỏi

Tìm số tự nhiên a thỏa mãn $a\,\, \vdots \,\,12,\,\,a\,\, \vdots \,\,27$ và $100 < a < 200$.

277

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 6