Chi tiết câu hỏi

Tìm số tự nhiên a biết: $a\,\, \vdots \,\,64,\,\,a\,\, \vdots \,\,48$ và $150 < a < 200$.

270

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 6