Chi tiết câu hỏi

Số học sinh của một trường khi xếp hàng với mỗi hàng 10 bạn, 12 bạn, 15 bạn hay 18 bạn đều vừa đủ. Biết số học sinh nằm trong khoảng từ 200 đến 500. Tìm số học sinh của trường đó.

378

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 6