Chi tiết câu hỏi

Tính giá trị của :
A = [17 + (– 12)] + |– 12|.

194

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 6