Chi tiết câu hỏi

Khi phân tích 180 và 240 thành tích các thừa số nguyên tố ta được:
$180 = {2^2}{.3^2}.5$ và $240 = {2^4}.3.5$.
Tìm số nguyên nhỏ nhất là ước chung của 180 và 240.

448

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 6