Chi tiết câu hỏi

Tìm số nguyên nhỏ nhất lớn hơn 1 và nhỏ hơn 100 chia hết cho 12 và chia hết cho 18.

374

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 6