Chi tiết câu hỏi

Điểm kiểm tra 45 phút môn Toán của lớp 6B được biểu diễn trong biểu đồ bên dưới. Có bao nhiêu học sinh lớp 6B được điểm dưới 8, biết sĩ số lớp 6B là 30 học sinh?

256

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 6