Chi tiết câu hỏi

Trong bê tông thành phẩm có 15% là xi măng. Mỗi bao xi măng nặng 50kg. Hỏi muốn có 2 tấn bê tông cần bao nhiêu bao xi măng?

267

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 6