Chi tiết câu hỏi

Vữa xây khô là vữa xây chưa đem trộn với nước. Muốn trộn 2 tấn vữa xây khô người ta cần trộn 6 tạ xi măng với 10 tạ cát và 4 tạ vôi. Hỏi cát chiếm bao nhiêu phần trăm trong vữa xây khô?

244

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 6