Chi tiết câu hỏi

Khi trả bài kiểm tra học kì I môn Toán của một lớp học có các điểm số: 6; 7; 8; 9 và 10. Biết $20\% $ số bạn đạt điểm 10, số bạn đạt điểm 9 bằng $\frac{3}{2}$ số bạn đạt điểm 10. Còn lại có 15 bạn được một trong các điểm 6; 7 và 8. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh?

276

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 6