Chi tiết câu hỏi

Tất cả học sinh trong đội tuyển học sinh giỏi của một trường đi thi đều đạt giải. Trong đó, số học sinh đạt giải nhất chiếm $50\,\% $ tổng số học sinh của đội tuyển, số học sinh đạt giải nhất lại bằng $\frac{5}{4}$ số học sinh đạt giải nhì, còn lại có 2 học sinh đạt giải ba. Hỏi đội tuyển học sinh giỏi của trường đó có tất cả bao nhiêu học sinh?

301

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 6