Chi tiết câu hỏi

Trên tia Ox lấy hai điểm M, N sao cho OM = 6cm, ON = 10cm. Gọi I, K là trung điểm của ON và MN. Tính độ dài đoạn thẳng IK.

310

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 6