Chi tiết câu hỏi

Trên đường thẳng xy lần lượt lấy các điểm A, B, C theo thứ tự đó sao cho AB = 6cm, AC = 8cm. Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng AB. Tính độ dài đoạn thẳng MC.

258

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 6