Chi tiết câu hỏi

Cho tam giác ABC có $\widehat A = 60^\circ $, $\widehat B = 50^\circ $. Gọi Cx là tia đối của tia CB, biết rằng số đo góc $\widehat {ACx} = \widehat {BAC} + \widehat {ABC}$. Tính tổng số đo ba góc của tam giác ABC.

341

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 6