Chi tiết câu hỏi

Cho n điểm ${A_1},\,{A_2},\,.\,.\,.\,,\,{A_n}$ theo thứ tự đó nằm trên đường thẳng d (n là số tự nhiên và n > 2). Lấy một điểm O nằm ngoài đường thẳng d. Số tam giác tạo thành trong hình vẽ là 66. Tìm n.

309

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 6