Chi tiết câu hỏi

Cho đường thẳng d không đi qua điểm M. Trên đường thẳng d lấy các điểm A, B, C, D, E, F, G, H theo thứ tự đó. Có tất cả bao nhiêu tam giác có một đỉnh là M và hai đỉnh còn lại của mỗi tam giác là 2 điểm trong số 8 điểm đã cho trên d?

309

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 6