Chi tiết câu hỏi

Tính: $\left( { - 1\frac{1}{2} + \frac{3}{2}} \right).\left( { - 4\frac{1}{2}} \right) - \frac{1}{4}$.

224

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 7