Chi tiết câu hỏi

Thực hiện phép tính: $\left( {3\frac{1}{2} + 0,25} \right) - \left( {\frac{1}{4} - 3,25 + \frac{1}{2}} \right)$.

264

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 7