Chi tiết câu hỏi

Cho x, y là các số thực khác 0. Nếu x – y = xy thì $\frac{1}{x} - \frac{1}{y}$ bằng bao nhiêu ?

296

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 7