Chi tiết câu hỏi

So sánh các số hữu tỉ $x = \frac{{ - 234}}{{456}}$ và $y = \frac{{ - 234}}{{455}}$.

257

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 7