Chi tiết câu hỏi

5 người làm xong một công việc hết 10 giờ. Hỏi 8 người làm xong công việc đó trong ít nhất bao lâu ? Biết rằng năng xuất làm việc của mỗi người là như nhau.

235

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 7