Chi tiết câu hỏi

Tìm số nguyên x lớn nhất để hàm số y = 0,6x + 2 nhận giá trị âm.

281

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 7