Chi tiết câu hỏi

Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hàm số y = ax (a là hằng số). Nếu điểm A(4; –8) thuộc đồ thị hàm số đã cho thì a bằng bao nhiêu?

305

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 7