Chi tiết câu hỏi

Biết điểm $A\left( {2\frac{3}{4}\;; - \frac{5}{6}} \right)$ thuộc đồ thị của hàm số $y = \frac{a}{x}$. Tìm a.

260

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 7