Chi tiết câu hỏi

Một hàm số được xác định như sau :
y = f(x) = $\left\{ \begin{array}{l} \frac{4}{{3x}}\;\;khi\quad x > 0\\ - \;\frac{4}{{3x}}\;\;khi\quad x < 0 \end{array} \right.$.
Tính f(-4).

198

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 7