Chi tiết câu hỏi

Cho $\Delta $ABC = $\Delta $A’B’C’. Biết $\hat B = 90^\circ $, AC = 10cm, B’C’ = 8cm. Tính diện tích tam giác ABC.

301

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 7