Chi tiết câu hỏi

Cho hai tam giác vuông ABC và MNP, có $\widehat A = \widehat P = {90^0}$, AB = PM. Trong các điều kiện dưới đây, cần thêm điều kiện nào để $\Delta ABC = \Delta PMN$?

213

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 7