Chi tiết câu hỏi

Cho hai đa thức: $C(x) = {{a}}{{\rm{x}}^2} - 2$ và $D(x) = \left( {a - 1} \right){\rm{x + 3}}$. Tìm a để $C( - 3) = D(3)$.

179

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 7