Chi tiết câu hỏi

Tìm a, b của đa thức $f(x) = 2a{x^2} + b$, biết $f(2) = - 1$ và có nghiệm $ x = 3$.

505

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 7