Chi tiết câu hỏi

Tìm a, b của đa thức $g(x) = a{x^2} + 3x + b - 2$, biết $g( - 1) = 2$ và có một nghiệm $x = - 2$.

348

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 7