Chi tiết câu hỏi

Cho $A(x) = x - 1$ và $B(x) = x + 6$. Tìm nghiệm của đa thức ${\rm{H}}\left( x \right) = {\rm{A}}\left( x \right) \times {\rm{ B}}\left( x \right)$.

221

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 7