Chi tiết câu hỏi

Tìm nghiệm của đa thức $P\left( x \right) = \left( { - 3{x^2} + 27} \right)\left( {x + 1} \right)$.

212

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 7