Chi tiết câu hỏi

Tìm a để đa thức $H(x) = - a{{\rm{x}}^3} + 3a{x^2} - 12$ có một nghiệm $x = 2$.

366

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 7